Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Spoločnosť Mgr. Miroslava Boháčová – BOA, Trebišovská 19, 821 01 Bratislava, IČO: 32067691, IČ DPH: SK1020160702 rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zároveň definuje pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov.

Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov (ďalej len Pravidlá) platia pre elektronický obchod www.boa.sk. Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na nezávislé webové lokality, ktoré nepodliehajú našej kontrole a ani tam neplatia naše Pravidlá. Nezávislé webové lokality môžu, ale nemusia, mať svoje vlastné Pravidlá, preto spoločnosť Mgr. Miroslava Boháčová – BOA nezodpovedá za ochranu osobných údajov, ktoré poskytnete na týchto nezávislých lokalitách.

Pravidlá sa týkajú predovšetkým osobných údajov, zhromažďovania údajov a vytvárania vyhodnocovacích zostáv. Rozlišujeme osobné údaje a všeobecné údaje.

Osobné údaje sú údaje, ktoré je možné spájať s menom a osobnou totožnosťou používateľa. Zhromažďovanie týchto údajov nám prináša možnosť lepšie identifikovať potreby používateľov a jasnejšie ich identifikovať, čím vieme zlepšiť naše služby a tým ich spokojnosť. Medzi údaje, ktoré vyžadujeme pri registrácii, môžu patriť meno, adresa, názov spoločnosti, pre ktorú používateľ pracuje, telefónny kontakt, faxový kontakt, e-mailová adresa, IČO, IČ DPH, ID používateľa, prihlasovacie meno a heslo, platobné a transakčné informácie, informácie o vzdelaní a zamestnaní a údaje týkajúce sa záujmu o prácu v našej spoločnosti. Spoločnosť Mgr. Miroslava Boháčová – BOA nezhromažďuje údaje od detí, nezameriava svoje webové aktivity na deti, ale odporúča rodičom a poručníkom, aby aktívne sledovali a kontrolovali všetky aktivity v internetovom prostredí.

Všeobecné údaje sú údaje, ktoré nie sú spojené s konkrétnou osobou a slúžia na vyhodnocovanie s cieľom správne modifikovať naše web stránky podľa potrieb používateľov. Do tejto oblasti patria hlavne informácie o návštevnosti jednotlivých lokalít, typoch prehliadačov, jedinečnej URL a IP adresy. Tieto údaje sú zhromažďované a vyhodnocované pomocou analytických nástrojov.

Spoločnosť Mgr. Miroslava Boháčová – BOA na základe zhromažďovaných údajov pomáha používateľom uskutočňovať objednávky alebo iné online transakcie, nadväzuje komunikáciu s používateľmi, robí aktívny mailing, aktualizuje svoje reklamné nástroje na webových lokalitách a ponúka rad služieb, čím vytvára lepšie prostredie pre vzájomnú komunikáciu. Informácie, ktoré sú dostupné našej spoločnosti z oblasti platobných a transakčných informácií, sa používajú výhradne na dané účely.

Osobné i všeobecné údaje naša spoločnosť nikomu nepredáva, nenajíma, neprenajíma, nezdieľa, ani inak komerčne nevyužíva. Tieto údaje nám pomáhajú zlepšiť činnosť našej firmy a našej webovej stránky. V prípade, kedy zdieľanie údajov s treťou stranou vyžaduje súdna žaloba, predvolanie na súd alebo iné miestne právne predpisy, si vyžiadame Váš písomný súhlas.

V prípade zmeny majetkových pomerov spoločnosti alebo iných aktivít, ktoré by ovplyvnili smerovanie spoločnosti, budeme informovať všetkých používateľov o príslušných krokoch. Nakladanie s osobnými a všeobecnými údajmi sa po týchto zmenách môže zmeniť, ale nesmú sa radikálne zmeniť tieto Pravidlá.

Spoločnosť Mgr. Miroslava Boháčová – BOA sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a neoprávnené použitie.

V prípade zmien týchto Pravidiel budú tieto aktualizované na stránkach spoločnosti Mgr. Miroslava Boháčová – BOA.

Ak máte k uvedeným Pravidlám alebo k tejto problematike akékoľvek námety, pripomienky či otázky, tak, prosím, pošlite ich na našu adresu.

Toto upozornenie sa nachádza na domovskej stránke našej spoločnosti v spodnej časti každej webovej stránky.