Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva spoločnosť Mgr. Miroslava Boháčová – BOA, Trebišovská 19, 821 01 Bratislava, IČO: 32067691, IČ DPH: SK1020160702, nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia"), vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto Reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“, rozumie sa tým spoločnosť Mgr. Miroslava Boháčová – BOA, Trebišovská 19, 821 01 Bratislava, IČO: 32067691, IČ DPH: SK1020160702, a ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“, rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej v Zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil u predávajúceho určitý tovar.

1.2 Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.boa.sk a umiestnený v prevádzke spoločnosti Mgr. Miroslava Boháčová – BOA.

1.3 Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

1.4 Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) ako aj Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) a iné. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

1.5 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany predávajúceho pre kupujúcich – zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

1.6 Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

1.7 Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

2. Zodpovednosť za vady

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonníka pre koncových spotrebiteľov, pre obchodné spoločnosti a podnikateľov sa riadi záruka na akosť podľa Obchodného zákonníka v trvaní 6 alebo 12 mesiacov).

2.2 Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

2.3 Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.4 Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 Obč. zákonníka).

2.5 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej doby.

2.6 Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predávajúcim v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

3. Vylúčenie zodpovednosti

3.1 Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

a) prirodzeným opotrebením veci
b) nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
c) mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí (pádom, cudzím predmetom a pod.)
d) neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
e) prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom
f) prírodnými živlami
g) prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

3.2 Záruka sa tiež nevzťahuje na:

a) tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
b) produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami, poprípade inými ochrannými znakmi
c) na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
d) tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba
e) poruchy spôsobené použitím komponentov iných než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom
f) poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu
g) závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
h) poškodenia vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
i) vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním alebo vytečeným elektrolytom
j) výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie

4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

5. Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia) – miesto, lehoty a spôsob

5.1 Práva zo zodpovednosti za vady, akými je právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu, si kupujúci uplatňuje v našej prevádzke na adrese Lieskovec 13, 821  06  Bratislava.

5.2 K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s pracovníkom predávajúceho reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu spôsob, ako si želá byť vyrozumená o vybavení (ukončení) reklamácie (kontaktnú poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo). Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že si spôsobom vyrozumenia uvedeným osobou uplatňujúcou nárok na reklamáciu dané vyrozumenie osoba neprevzala.

5.3 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (lehota platí pre koncových zákazníkov, pre obchodné spoločnosti je stanovená v rozsahu 30–60 dní). Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.4 Predávajúci môže zamietnuť reklamáciu podanú počas prvých 12 mesiacov od kúpy len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak predávajúci zamietne reklamáciu výrobku, ktorú kupujúci uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

5.5 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona) a doručiť ho kupujúcemu. Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, elektronická pošta alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

5.6 Ak ide o  vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie, odstrániť (lehota platí pre koncových zákazníkov, pre obchodné spoločnosti je stanovená v rozsahu 30–60 dní).

5.7 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.8 Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

5.9 Tie isté práva, ako sú uvedené v bode 5.8, prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

5.10 Tie isté práva, ako sú uvedené v bode 5.8, prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.11 Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní v zmysle bodu 5.1, alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný umožniť kupujúcemu odstúpiť od zmluvy alebo mu umožniť výmenu výrobku za nový výrobok (lehota platí pre koncových zákazníkov, pre obchodné spoločnosti je stanovená v rozsahu do 60 dní).

5.12 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

5.13 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený kupujúcemu dobropis a kúpna cena bude uhradená na účet kupujúceho do 14 dní.

5.14 Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej predávajúcim v záručnom liste, platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v bodoch 5.6 až 5.11 s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní. Vzhľadom k rýchlemu technologickému vývoju v oblasti výrobkov predávaných predávajúcim, môže v prípade výmeny predávajúci vymeniť kupujúcemu chybnú vec za inú bezchybnú (hoci aj inej značky), ktorá spĺňa minimálne také výkonnostné parametre ako reklamovaná vec.

5.15 V prípade, ak kupujúci v zmysle čl. 5.3 alebo 5.8 tohto Reklamačného poriadku alebo v súlade s iným zákonným dôvodom odstúpi od kúpnej zmluvy, zaniká kúpna zmluva podľa § 48 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade sú zmluvné strany povinné si vrátiť zmluvné plnenia, a to najmä kupujúci je povinný vrátiť zakúpený tovar v stave, v akom ho kúpil, a predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predavajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predavajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.16 Dátum prijatia reklamácie začína plynúť dňom fyzického prevzatia reklamovaného tovaru (v prípade osobného doručenia aj doručenia kuriérom). Od tohoto dátumu začína plynúť 30-dňová doba na vyriešenie reklamácie (lehota platí pre koncových zákazníkov, pre obchodné spoločnosti je stanovená v rozsahu do 60 dní).

5.17 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na boa@boa.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS nájdete po kliknutí na tento odkaz Zoznam subjektov. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívného riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

6. Prevzatie reklamovanej veci

6.1 Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od predávajúceho, alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote uvedenej v bode 6.2 tohto článku, túto vec od predávajúceho na príslušnom predajnom alebo inom mieste prevziať.

6.2 Pokiaľ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 6.1 tohto článku reklamovanú vec ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci, je predávajúci oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie (§ 656 ods. 1 Obč. zákonníka) vo výške 1,- € za deň.

6.3. V prípade, že kupujúci neprevezme reklamovanú vec v lehote 6 mesiacov odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci, má právo predávajúci vec predať (§ 656 ods. 2 Obč. zákonníka). Ak predávajúci pozná adresu kupujúceho, je povinný ho vopred o zamýšľanom predaji informovať. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči kupujúcemu.

7. Záverečné ustanovenie

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.